Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

7 marca 2022 r. rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia  w ramach projektu Akademia Kompetencji Kluczowych i Uniwersalnych w Gminie Gaworzyce:

 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki, które mają na celu rozwijanie myślenia matematycznego i logicznego. Na zajęciach dzieci pracują w grupach oraz indywidualnie. Ma to na celu rozwijanie samodzielności u dzieci, współpracę w grupach, uwierzenie we własne możliwości , zauważanie mocnych stron i bazowanie na nich. Każde dziecko w ten sposób może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Na zajęciach stosowane są różne metody, przede wszystkim  aktywizujące i zachęcające do stosowania matematyki w praktyce.

2. Zajęcia socjoterapeutyczne o charakterze zapobiegawczym prowadzone w naturalnym środowisku zamieszkania dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć nabywają wiedzę o zasadach panujących w  grupie społecznej, uczą się  reguł i norm, poznają emocje oraz sposoby ich wyrażania.  Poznają siebie i innych ludzi. Ponadto opanowują nowe zdolności. Dbają o odpowiedni poziom aktywności ruchowej. Uczą się odreagowywania stresu, umiejętności społecznych, tj.: autoprezentacji, nawiązywania kontaktów, empatii, mówienia „nie”, wyrażania własnego zdania, zdolności wykorzystania swoich mocnych stron, rozumienia i nazywania przeżywanych uczuć oraz konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

3. Projekt “Mali inżynierowie”  to kreatywny projekt z edukacji technicznej. Podczas lekcji uczniowie rozwiną kluczowe kompetencje, związane z logicznym myśleniem, konstruowaniem i projektowaniem. Ponadto udoskonalą zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną. Na zajęciach uczniowie wspólnie projektują i tworzą z łatwo dostępnych materiałów: konstrukcje budowli makaronowych, latający balon, pojazdy, pogłębiają swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności, które przydadzą się w ich dorosłym życiu.

4. Warsztaty  „I am, you are…”- warsztaty w zakresie  kompetencji językowych z języka angielskiego to przede wszystkim rozwijanie kompetencji językowych. Uczniowie na tych zajęciach za pomocą różnych ćwiczeń dydaktycznych wzbogacają słownictwo i zwiększają  pewność siebie w  posługiwaniu  się językiem angielskim .

5. Projekt “Laboratorium urody”, rozwija kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy Celem zajęć jest pogłębianie wiedzy na temat czynności pielęgnacyjnych naszej urody, naszego ciała,  a także nabycie umiejętności pracy zespołowej. Takie domowe SPA.

6. “Przyroda bez tajemnic” w klasach II-III. Głównym celem zajęć jest pobudzenie aspiracji poznawczych i twórczych uczniów.  Zajęcia w ramach projektu polegają na poszerzeniu i pogłębieniu wiadomości i umiejętności, rozwijaniu pomysłowości w myśleniu i działaniu oraz przekazaniu w nowy, atrakcyjny sposób treści z zakresu przyrody, mają pobudzać do samodzielnego, logicznego myślenia,  a także przygotować do dalszej edukacji przyrodniczej. Każde zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, podczas których uczestnicy nabywają umiejętności w sposób aktywny poprzez przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie logicznych wniosków. 

W klasie IV to blok wprowadzający do zjawisk zachodzących w przyrodzie. Uczniowie dowiedzą się czym jest przyroda, czym są katastrofy przyrodnicze (tsunami, huragany, tornada, tsunami), oglądając filmy edukacyjne. Efektem  końcowym zajęć będzie wykonanie plakatu/lapbooków na temat „Wybrane katastrofy przyrodnicze”.

7. Zajęcia ,,Gry matematyczne” , to zajęcia, które mają na celu rozwijanie zainteresowania matematyką poprzez gry i zabawy matematyczne, rozwijanie indywidualnych uzdolnień, poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej, kształtowanie u uczniów umiejętności samodzielnej i twórczej pracy z tekstem matematycznym, pokazywanie użyteczności matematyki  w otaczającym nas środowisku, rozwijanie myślenia logicznego i kombinacyjnego, stosowanie nowoczesnych technik nauczania w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju ucznia, zachęcanie dziecka do podejmowania samodzielnej pracy nad poszerzeniem wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki.

8. “Przyroda wokół nas”  to zajęcia, których celem jest rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, nabywanie umiejętności obserwacji obiektów i zjawisk atmosferycznych, kształtowanie umiejętności obserwowania oraz wyciągania wniosków z doświadczeń przyrodniczych, tworzenie sytuacji sprzyjających rozumieniu zależności istniejących w przyrodzie, nabywanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt w różnych ekosystemach, poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin typowych dla wybranych regionów Polski, zwrócenie szczególnej uwagi na gatunki i roślin i zwierząt chronionych w Polsce, poznawanie charakterystycznych elementów krajobrazu w Polsce, wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna. Każde zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, podczas których uczestnicy nabywają umiejętności w sposób aktywny poprzez przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie logicznych wniosków. 

9. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. Zajęcia mają na celu wyrównanie poziomu uczniów i uzupełnienie braków edukacyjnych, jak również pogłębienie wiedzy. W trakcie zajęć dzieci pracują w parach, grupie i indywidualnie. Dzięki kameralnej atmosferze i indywidualnemu podejściu dzieci łatwiej chłoną wiedzę. Techniki prowadzonych zajęć są dostosowane do indywidualnych potrzeb.

10. Celem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych jest przede wszystkim pomoc uczniom w przezwyciężeniu ich trudności, w opanowaniu określonych umiejętności i wiadomości. Zajęcia te mają także na celu stworzenie uczniom możliwości rozwoju umysłowego, społecznego i emocjonalnego na miarę ich możliwości i zgodnie z zaleceniami PPP. Celem pośrednim jest zbudowanie u dziecka odpowiedniej samooceny.

11. Zajęcia biologiczno-chemiczne. Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności z przedmiotów przyrodniczych, szczególnie rozwijanie zainteresowań biologią i chemią. Rozwijanie umiejętności posługiwania się zintegrowaną wiedzą do rozwiązywania zadań problemowych oraz kształtowanie aktywnej postawy badacza. Uczniowie na zajęciach korzystają z różnych źródeł informacji, sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych. Utrwalona i pogłębiona na zajęciach wiedza wpłynie na osiąganie przez uczniów lepszych wyników w nauce.

12.Warsztaty ,,Tajemnice przyrody”. Celem zajęć jest uwrażliwianie uczniów na zjawiska przyrodnicze, rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla jej piękna oraz ukazywanie, jak różnorodny i ciekawy jest świat. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów.