Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Swoją działalność Szkoła Podstawowa w Gaworzycach rozpoczęła w roku szkolnym 1945/1946. Funkcjonowała jako siedmiolatka do roku szkolnego 1965/1966.

Z dniem 1 września 1966 roku przekształcona została w ośmioletnią szkołę podstawową i jako taka funkcjonowała do końca roku szkolnego 1998/1999.

W związku z wprowadzeniem przez ministra Edukacji Narodowej M. Handke reformy edukacji, Rada Gminy Gaworzyce jako organ prowadzący podejmuje uchwałę o przekształceniu placówki w sześcioletnią szkołę podstawową.

W czerwcu 1999 roku mury naszej szkoły opuszczają dwa roczniki absolwentów klas VIII i VI.

Od 1 września 2017 roku, w wyniku kolejnej reformy oświatowej, powraca system ośmioklasowy.

Siedziba szkoły

Pierwszą siedzibą szkoły był Pałac w Gaworzycach. Po kilku latach przeniesiono szkołę do zaadoptowanego na jej potrzeby budynku po plebani. Ze względu na ciasnotę odkupiono budynek mieszkalny położony naprzeciwko szkoły. W kolejnych latach dobudowano budynek przez wszystkich nazywany „Belwederkiem”.

1 września 1998 roku oddana do użytku została nowo wybudowana szkoła. Wtedy to dokonano zmian organizacyjnych oświaty na terenie naszej gminy. Likwidacji uległy szkoły w Kłobuczynie i Dalkowie.

Od tego czasu w Szkole Podstawowej w Gaworzycach uczą się uczniowie nie tylko z Gaworzyc , ale także z Dalkowa, Kurowa Wielkiego, Witanowic, Śremu, Gostyni, Kłobuczyna, Koźlic, Dzikowa, Mieszkowa i Grabika. Od roku szkolnego 1999/2000 na wniosek rodziców dołączyli uczniowie z Nowej Jabłony i Nowego Dworu.