Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gaworzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko konserwatora.

Umowa o pracę

Wymagania

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– niekaralność,

– stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora.

Wymagania dodatkowe:

– prawo jazdy kat. B

– sumienność i terminowość wykonywania obowiązków,

– umiejętność pracy w zespole,

– doświadczenie w pracy.

Zakres obowiązków na stanowisku konserwatora:

– wykonywanie bieżących napraw i remontów,

– kontrola urządzeń i sprzętu szkolnego,

– koszenie trawników szkolnych (obsługa kosy spalinowej i kosiarki traktorka)

– dbałość o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi,

– w okresie zimy odśnieżanie terenu szkoły,

– wykonywanie innych prac i poleceń dyrektora wynikających z potrzeb placówki.

Warunki pracy na stanowisku konserwatora:

– praca na wysokości powyżej 3 metrów

Wymagane dokumenty:

-CV,

– list motywacyjny,

– dokumenty potwierdzające wykształcenie -oryginał do wglądu,

– świadectwa pracy – do wglądu,

– dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych na stanowisku konserwatora – oryginał do wglądu,

– oświadczenie kandydata o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

z pełni praw publicznych.

Termin składania ofert upływa z dniem: 28 czerwca 2024 o godzinie 14:00.

Miejsce składania dokumentów:

– osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach, ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce,

– za pośrednictwem poczty: sekretariat@szkola.gaworzyce.com.pl